KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilerin gizliliğinin referansı olacak olan aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusunca yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilke ve şartları, veri sorumlusunun tanımı ve kim olduğu kişisel verisi işlenen veri sahiplerinin kim/kimler olduğu, veri sorumlusu tarafından kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan kişisel veriler, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amacı ve gereklilikleri verilerin üçüncü kişilere aktarımı, verilerin saklanma ve imhasına yönelik planlamalar, aşağıda detaylı olarak bilginize sunulmuştur.

iSIM PLATFORM A.Ş. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnini tarafınıza veri işleme planlaması ve bilgilendirmesi kapsamında düzenlemektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun kapsamında amaçları ile sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

1.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ

Şirket tarafından verileri kaydedilen kişi grupları aşağıda listelenmiştir. Bu anlamda yeni bir ihtiyaç doğması halinde bu kişi gruplarında birtakım değişiklikler olabilecektir. Şirket bu durumda meydana gelebilecek değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Sözleşmeli çalışan/Personel adayı

İş sağlama platformlarına, şirket sitesi iletişim/kariyer birimine yahut fiziki olarak tarafımıza CV sunan, işe başvuru talebini ve kişisel verileri içeren belgeleri yine iş başvurusu kapsamında tarafımıza sunan kişi/kişileri ifade eder.

Sözleşmeli çalışan

Şirket ile iş sözleşmesi akdetmiş ve bu kapsamda iş ilişkisi mevcut olan kişileri ifade etmektedir.

Sözleşmeli çalışan yakını

İş anlaşması kapsamında personel konumunda bulunan kişilerin 1.dereceden yakınlarını ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişileri ifade eder.

Müşteri/İş ortağı (tedarikçi)

Şirketin sektörel faaliyetleri kapsamında ticari sözleşme kurduğu, destek aldığı, ticari proje ortaklığı kurduğu ve alım/satım ilişkileri geliştirdiği kişi/kişi gruplarını ifade eder.

Tedarikçi yetkilisi/çalışanı

Şirketin sektörel faaliyetleri kapsamında ticari sözleşme kurduğu, destek aldığı, ticari proje ortaklığı kurduğu ve alım/satım ilişkileri geliştirdiği kişi/kişi gruplarındaki yetkiliyi ve çalışanı ifade eder.

Potansiyel ürün ve müşteri alıcısı

Şirketin ticari politikaları kapsamında ticari ilişki kurabileceği kişi veya kişi gruplarını ifade eder.

Ürün ve hizmet alıcısı/ Yetkilisi/ Personeli

Şirketin ticari politikaları kapsamında ticari ilişki kurduğu ürün ve hizmet verdiği kişi veya kişi gruplarını ifade eder.

Ziyaretçi

Şirket ile iş veya ticaret hukuku kapsamında mevcut sözleşmesi bulunan/bulunmayan, şirket alanlarında söz konusu şirket girişinden geçen tüm kişi ve kişileri kapsamaktadır.

Stajyer

Mesleki yeterlilik öğrenmek ve deneyim kazanmak amacı ile şirket içerisinde geçici süre ile çalışan kişiyi ifade eder.

Danışmanlık şirket çalışanı

Potansiyel iş ilişkisinin kurulabilmesi için destek alınan kişi veya firma çalışanını ifade eder.

İş ortağı

Ortak yapılacak projeler ve teknik destek bakımından ortak yapılacak işlerde ortak olarak anılan kişiyi ifade eder.

Diğer

Tanım şirket ile kurulu herhangi bir ilişkisi bulunmamakla birlikte ticari sözleşmelerde ticari ilişkinin tarafı olmayan fakat dolaylı olarak kurulu ticari ilişkinin bir parçası olan kişileri ifade ettiği gibi, şirketle herhangi bir ilişkisi bulunmamakla birlikte mevcut ticari ilişkiler ve iş ilişkileri kapsamında dolaylı olarak da bağlantılı olmayan diğer kişileri de ifade eder.

Kamera konumuna göre şirketin çevresinden geçen tanınmayan 3. kişiler

Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi bakımından konumlandırılan kameralarda kaydı alınan 3. kişileri ifade eder.

2. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİNE GÖRE KAYIT ALTINA ALINAN, İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tanım olarak kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen/işlenecek veriler kategorik olarak ayrıntılarıyla aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Kimlik Bilgileri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

İletişim Bilgileri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yerleşim Bilgileri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Görsel Kayıt ve İşitsel Kayıt

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun Ar-Ge çalışmalarını tamamlayabilmesi, ürünle alakalı sorunları çözümleyebilmesi meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Özlük Bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Fiziksel Mekan Güvenliği

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Müşteri İşlem

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Biyometrik Bilgileri (Özel N. Kişisel Veriler)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, açık rızanın alınması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikteki Kişisel Veri)

İş ilişkisinin varlığı sonucu koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, açık rızanın alınması.

İşlem Güvenliği

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, pazarlama faaliyetleri kapsamında verilerin işlenmesinin gerekli olması, teknik güvenliğin sağlanması için gerekli olması

Kılık Kıyafet Bilgileri (özel nitelikte veri)

Kanunlarda öngörülmüş olması ve İş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Finans Bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Hukuki İşlem

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla iletişim sağlamak ve bilgi akışı Hukuki İşlem sağlamak, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi

Mesleki Deneyim

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yukarıda kategorik şekilde yazılı olan kişisel verileriniz aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Şirket tarafından kanunlarda ve diğer yasal mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak alınmakta, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kaydedilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLEME AMACI VE GEREKLİLİKLERİ

Kanun’un 4. ve devamı maddelerinde gösterilen usul ve esaslara uygun olarak kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan toplanmakta gerek fiziki olarak gerekse elektronik ortam üzerinden ilgili birimlerce işlenmektedir. Verilerin işleme amacı detayları tarafınıza sunulmuştur.

Kimlik Bilgileriniz Şirket’in meşru menfaatlerine, iş sözleşmesinin kurulmasına veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına bağlı olarak tarafınıza yöneltilen aydınlatma metni formlarının ardından veri sorumlusu Şirket tarafından işlenmektedir. Şirketin kurulu ticari ilişkilerine bağlı olarak müşteri/iş ortağından almış olduğu kimlik verileri de bu kapsamda değerlendirilip yine kurulu bir iş ilişkisine dayanmaktadır.

İletişim Bilgileriniz veri sorumlusu Şirket tarafından, personel adaylarıyla iletişim kurulabilmesi, iş sözleşmesi gereği personelle olan genel iletişimin sağlanması, müşteri/iş ortağı ile olan ilişkinin devam ettirilmesi, ticari sürecin işletilmesi ve hizmet politikasının belirlenmesi gibi amaçlarla kayıt altın alınmaktadır.

Yerleşim Bilgileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması gerekçeleriyle; personelle yapılacak olan yazışmaların sağlanması, personel adaylarının işe alım sürecine tabi olması ve işe alım sürecinde personel adayının işe ulaşımının nasıl sağlanacağının planlanması, sözleşme taraflarına yapılacak mal ve hizmet teslimi için adreslerin belirlenmesi ve ilgili ifa süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla Kanun kapsamında tarafımızca işlenmekte ve korunmaktadır.

Görsel Kayıt ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi gerekçeleriyle veri sorumlusu şirket tarafından işlenmektedir. Veriler yapılan işin niteliği ve şirketin genel güvenliğinin sağlanabilmesi adına işlenmekte ve kanunda gösterilen usule uygun olarak korunmaktadır.

Özlük Bilgileriniz kanunlarda öngörülmüş olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması, yasal mevzuat gereği zorunluluğun bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçeleriyle, personel için akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sözleşmesince veri sorumlusunun haklı menfaati ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Sicil Bilgileriniz özel nitelikte kişisel verileriniz olup veri sorumlusunun haklı yasal gerekçeleri (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5. ve 6. gereği) ve/veya açık rızanız olmaması durumunda rıza dışı işlenemez, kaydedilemez ve kullanılamaz. Sicil bilgileriniz kapsamında, mahkûmiyet kayıt bilgileriniz, adli soruşturma kapsamındaki mevcut bilgileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebepleri ve veri sorumlusunun haklı menfaatinin korunmak istenmesi amacıyla şirket ilgili birimince hukuka uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileriniz Meslek bilgileri kapsamında mevcut kişisel verileriniz, taraflar arasında iş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Çalışma Bilgileri kapsamında izin bilgisi, SRC belgeleri ve trafik sürücü belgeleri (hareketli araç kullanacak olan personellerden), SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü, kayıtlı olunan meslek odası bilgisi, sahip olunan sertifikalar gibi çalışma verilerinizi içeren belgeler personeller için yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, personel için akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekçeleriyle, personel çalışma alan ve sorumluluğunun tespiti, akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla ilgili Şirket birimlerince elektronik ortamda ve/veya fiziki olarak işlenmekte kaydedilmektedir.

Biyometrik Bilgileriniz özel nitelikteki kişisel verileriniz olup veri sorumlusunun haklı yasal gerekçeleri (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5. ve 6. gereği) veya açık rızanız olmaması halinde işlenemez, kaydedilemez ve kullanılamaz. İlgili veriler iş ilişkisinin varlığı sonucu koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, açık rızanın alınması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi gerekçelerle alınmakta ve işlenmektedir.

Sağlık Bilgileriniz Destek Sağlık Hizmet birimi personellerinin sır saklama yükümlülüğünün bulunması nedeniyle, bu birim tarafından işlenecek olan verileriniz için açık rızanız alınmayacak ve verileriniz, birim tarafından iş ilişkisinin varlığı sonucu koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla işlenecektir.

Şirketimiz adına Destek Sağlık Hizmet birimi dışı Şirket birimleri olarak işlenmek istenen veya işlenecek sağlık verileriniz tarafınızdan açık rıza alınmadan ve hukuki gerekçe göstermeden elde edilmeyecek, işlenmeyecektir.

Açık rıza verilmesi halinde İnsan Kaynakları tarafından işlenecek kişisel veriler; ilgili kişinin kan grubu ve psikoteknik rapor kapsamında dikkat düzeyi, muhakeme, hız ve mesafe algılama, görüş açısı, tepki kalitesi ve hızı, görsel süreklilik, koordinasyon verileridir. Bu veriler Şirket’in söz konusu kurmuş olduğu hukuki ve ticari ilişkiler kapsamında ifanın gerçekleştirilmesi ve yasal zorunluluklarını yerine getirebilmesi adına gereklidir. İlgili kişisel veriler sevkiyat elemanlarından alınacak olup; alınacak veriler sevk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi açısından yasal anlamda da zorunlu ehliyet unsurlarını içermektedir.

Verinin paylaşılmasına ilişkin olarak detaylı olarak tarafınıza yine aydınlatma yapılacak olup, ilgili verilerin paylaşılması aşamasında da açık rızanız alınacaktır. İlgili veriler yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak olup kanunun izin verdiği ölçüde, yetkili, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Finans Bilgileri IBAN bilgisi ve banka hesap numarasına ilişkin bilgileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel maaşlarının ödenmesi, kurulu/kurulacak ticari ilişkiler kapsamında ürün ve hizmet karşılığı ödemelerin alınabilmesi/yapılabilmesi amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

Kılık kıyafet bilgileri Ayakkabı numarası ve giysisi bedeni gibi bilgileriniz özel nitelikteki kişisel verileriniz olup veri sorumlusunun haklı yasal gerekçeleri ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5. ve 6. gereği) ve/veya açık rızanız olmaması halinde rıza dışı işlenemez, kaydedilemez ve kullanılamaz, ilgili kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebiyle, iş güvenliği kapsamında veri sorumlusunun mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla (yapılan işin tehlikeli olması durumunda şirketçe iş kıyafetlerinin sağlanması, verilen eğitimlere ilişkin sertifikalar düzenlenmesi vb. sebeplerle) işlenmekte bu veriler usul ve yasaya uygun olarak korunmaktadır.

Müşteri İşlem ticari anlaşmalar ve yasal yükümlülükler gereği finans işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal-hizmet satış sürecinin yönetilmesi saklama.

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileriniz şirket giriş/çıkışlar ve işletme alanlarının kontrollerinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına tarafımızca edinilen/işlenen verilerdir. İlgili verilerin ayrıca herhangi bir kayıt sisteminde daha kaydı yapılmadığı gibi özellikle güvenlik tedbiri kapsamında tarafımızda mevcut olup, ilgili veriler saklama ve imha politikalarına bağlı olarak belirtilen saklama sürelerin sonunda imha edilmektedir. İşlenen veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

İşlem Güvenliği Ip, mac, uğranılan siteler ve alışveriş bilgileri olup Şirket’in internet güvenliğinin sağlanabilmesi, kullanılan uygulamaların denetlenebilmesi, bilişim sistemlerinin işleyişinin düzenlenmesi ve saklanması, kullanılan bilgisayar sistem ve yazılımlarının bilişim saldırılarına karşı korunabilmesi adına verilerin işlenmesinin gerekliliği Bilgi Güvenliği Süreçlerinin yürütülmesi veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik yıl içerisinde toplam yapılan satış tutarına göre yapılacak indirim tutarının belirlenmesi kapsamında sisteme kayıt edilebilmektedir.

Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmaları etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla iletişim sağlamak ve bilgi akışı sağlamak, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesini gerçekleştirebilmek amaçları için işlenen kişisel verilerdir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Veri sorumlusu tarafından kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise sorumlunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun olarak verileri aktarabilmesidir.

Aktarımı yapılacak olan veriler veri sahibinin ve şirketin meşru menfaatlerinin sağlanmasına ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine yönelik olup, verilerin amaç dışı aktarımı veri sorumlusu tarafından bu kapsamda engellenmektedir.

Veriler insan kaynakları personel alım ve çalışma faaliyetine bağlı süreçlerin yürütülebilmesi, ticari sözleşmeler kapsamında şirketin hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, sözleşme taraflarına ürün ve hizmet sağlanmasına ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi bakımından tarafımızca işlenmekte, verinin işlem güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerle üçüncü diğer kişilerle paylaşılmaktadır.

Kanunda belirtildiği üzere kişisel veri aktarımı, yurtiçi kurumlara olabileceği gibi yabancı ülke/ yabancı ülkede mevcut kurum ve kuruluşlara da yapılabilmektedir.

Veri aktarımının yapılacağı ülke 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımıgerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma ve imha süreçleri Şirket’in yetkili birimleri tarafından yönetilmekte, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta zorunlu olarak öngörülen sürelere uyumlu olacak şekilde tarafımızca saklanmakta yine hukuki amaç kısmında bahsedilen yasal ve meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe de Şirket adına ilgili Şirket birimlerince kayıt altında tutulmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki kişisel verilerinizin güvenliği için veri sorumlusu adına Şirket birimlerince gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu idari ve teknik tedbirlere ilişkin şirketin ayrıca verilerin kaydedildiği ortamlara ilişkin kontroller gerçekleşmekte, bu kontrol planlamaları güncel halde tutulmaktadır. Verilerin imha süreçleri de kanuni sürelere uygun olarak belirlenmekte ve rutin kontrollerle silme, yok etme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Verilerin silinmesine/yok edilmesine ilişkin şirket politikalarını içeren düzenlemeler de ayrıca yapılmaktadır.

Kişisel verilerin kullanım amacının ortadan kalkmasına ilişkin olarak işlemler resen gerçekleşeceği gibi ilgili kişinin talep etmesi halinde de yok etme, silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış silinmesi/yok edilmesi gerekmiş ve talebe konu olan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmışsa tarafımızca bu durum üçüncü kişiye de ayrıca bildirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler ise tarafımızca kayıt altına alınır ve bu kapsamdaki kayıtlar, saklamaya ilişkin diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle tarafımızca saklanır.


Kişisel Verilerin İmha Süreleri

Kişisel verileriniz tarafımızca tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tarafımızca işlenmektedir. İşleme amacının ortadan kalkması durumunda verileriniz sistemden kaydı geri dönüşümsüz şekilde silinmektedir. Fiziki olarak elde edilen kişisel verileriniz ise imha politikasına uygun olarak yok edilmektedir.

Kimlik Bilgileriniz

Personellerin(çalışan) ve yakınlarına ait kimlik verileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, Ürün ve Hizmet alıcısı/Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısının, Hizmet ve Mal tedarikçisinin, danışmalık şirket çalışanı, iş ortağı bakımından alınanın kimlik verileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

İletişim Bilgileriniz

Personellerin(çalışan) kimlik verileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, Ürün ve Hizmet alıcısı/Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısının, Hizmet ve Mal tedarikçisinin, danışmalık şirket çalışanı, iş ortağı bakımından alınanın kimlik verileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır

Yerleşim Bilgileriniz

Teknik desteğin sağlanabilmesi, arızalı ürünle ilgili süreçlerin işletilebilmesi ve yürütülmesi amacı ile alınan bu bilgiler ticari anlaşmanın fiilen sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Özlük Bilgileriniz

Sözleşmeli Çalışanın özlük bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, stajyerin bilgileri staj bitiminden itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

Çalışanın deneyim bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile, stajyerin bilgileri staj bitiminden itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Biyometrik Bilgileriniz

Çalışanın biyometrik bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile, stajyerin bilgileri staj bitiminden itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

Çalışanın deneyim bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile, stajyerin bilgileri staj bitiminden itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Kılık kıyafet bilgileri

Çalışanın kılık kıyafet bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, süre ile saklanmaktadır.

Finans Bilgileri

Personellerin finans bilgileri iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, ürün ve hizmet alıcısı/potansiyel ürün ve hizmet alıcısının, hizmet ve mal tedarikçisinin, danışmalık şirket çalışanı, iş ortağı kişilerin finans bilgileri iş anlaşmasının ve ticari ilişkinin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile, stajyerin bilgileri staj bitiminden itibaren 2 yıl süre ile saklanır.

Müşteri İşlem

Ürün ve hizmet alanın müşteri işlem verileri, ürün hizmet alıcısının müşteri işlem verileri taraflar arasındaki iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileriniz

Mekân güvenliği için alınan kamera kaydı 100 güne kadar süre ile saklanmaktadır.

Sağlık Bilgileriniz

Sözleşmeli çalışanın kan grubu ve iş görmezlik belgesi bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren; ürün ve hizmet alıcısı /iş ortağı (tedarikçi)’na ait kan grubu bilgileri iş anlaşmasının sona ermesinden itibaren 10 yıl, personel adaylarına ilişkin sağlık verileri bilgilerin tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 yıl boyunca, stajyerin bilgileri staj bitiminden itibaren 2 yıl süre ile, diğer sağlık verileri ise 25 yıl boyunca saklanmaktadır.

İşlem Güvenliği

Kaydın işlendiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Hukuki İşlem

Sözleşmeli çalışandan alınan bu veriler iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıt

Satış politikalarının belirlenmesi bakımından ürün ve hizmet alıcısından alınan fotoğraf ve resme ilişkin kayıtlar ticari anlaşmanın fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl boyunca, yine ürün ve hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı ve yetkilisinden alınan ses kayıtları 2 yıl boyunca, diğer kamera görüntüleri ise 100 güne kadar saklanmaktadır.

6) VERİ SAHİPLERİNİ AYDINLATMA USULÜ VE VERİ SAHİPLERİNİN BAŞVURU VE DİĞER KİŞİSEL HAKLARI

Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve devamında veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik aydınlatılma ve bilgi edinme haklarından bahsedilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun ön gördüğü ölçüde yukarıda da detaylı olarak anlatıldığı şekilde tarafımızca ilgili politikalar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu iSIM PLATFORM A.Ş. olup, onun adına ilgili şirket departmanları tarafından verileriniz kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu metnin 3. bölümünde verilerin işlenme amaç ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca işlenen kişisel verilerin aktarımına ilişkin amaç ve bilgiler 4. bölümünde mevcut olup kişisel verinin işlenmesindeki hukuki sebepler veri sorumlusunca kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler başlıklı 2. bölümde tarafınıza bildirilmiştir.

Başvuru

Veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında KVKK madde 11’de mevcut başvuru haklarının bulunduğu belirtilmiştir. Bu haklar;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek

• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verinin öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme

• Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde düzeltme yapılıp yapılmadığını öğrenmek

• Silinmesi, yok edilmesi istenen kişisel verilere ilişkin işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve sorgulamak

• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Tarafınıza bildirilen haklarınız ve mevcut aydınlatma metni sonucunda, bilgi edinme, işlenen veriyi değiştirme ve silme konusunda başvuru hakkınız bulunmakta olup bu haklara yönelik tarafımıza yapacağınız başvurularınızı aşağıda belirtili adreslere yazılı olarak posta yoluyla ya da ekli başvuru formunu doldurarak e-mail veya kep adresinden ilgili birimimize iletebilirsiniz. (İlgili başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız)

Başvuru halinde Şirket, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmek istemektedir. Bu sebeple tespitin yapılabilmesi için Şirketçe tarafınızdan ek bilgi istenebilmektedir.

Ayrıca talebinizin daha iyi neticelendirilmesi için açısından gerektiği durumlarda da detaylı ve ek bilgi istenebilmektedir.

Söz konusu talepleriniz gereken özenle incelenecek, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilecektir.

İnceleme sonucu Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda başvurana bildirilmektedir.

Başvuru sonucunda veri sorumlusu talebinize göre olumlu veya olumsuz cevap verilecektir.

Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak başvuran veri sahibine detaylı olarak açıklanacaktır.

Başvuru Sonucu

Başvuru sonucunda; başvurunuza Şirket tarafından olumlu veya olumsuz bir cevap verilecektir. Başvurunuzun sonucunda;

• Başvurunuzun haklı bir gerekçe bulunmaksızın reddedilmesi

• Verilen cevabı yetersiz bulmanız

• Tarafınıza süresinde başvuruya cevap verilmemesi

hallerinde;

Başvuran veri sahibi olarak veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Usuli zorunluluk anlamında 13. madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı ise saklıdır.